VB Bộ - Sở GD

Thông tư 22-BGD đánh giá học sinh THCS, THPT

22_1664716420 Thông tư này quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (sau đây gọi chung là học sinh), bao gồm: đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh; sử dụng...

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV khối THPT

bdtx1 DANH SÁCH CÁC MODULE TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THPT Các giáo viên click vào tên module tương ứng để tải về. Mật khẩu để mở file là 123456