VB Nhà trường

Nội quy tiếp công dân

noiquytiepdan-15_12_52_125 Công dân khi đến trường THPT Cát Tiên để liên hệ và cán bộ phụ trách tiếp công dân phải thực hiện những quy định sau đây:

Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trường THPT Cát Tiên

noiquytiepdan-15_12_52_125 Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ...

Ban hành bộ quy tắc ứng xử trường THPT Cát Tiên

quy tac ung xu Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi,...